25 Març 2018, 10h

Montornès del Vallès

25 Març 2018, 10h

Montornès del Vallès

24 Març 2018

Plaça Pau Picasso,17h
Montornès del Vallès

25 aniversari de la Mitja Montornès - Montmeló - Vilanova - La Roca

REGLAMENT 25a MITJA MARATÓ

El Club Atletisme Montornès, juntament amb els Ajuntaments, administracions i entitats dels quatre municipis , organitzen la 25ªMitja Marató Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca (11è Challenge Diputació de Barcelona).

La cursa es regeix pel reglament aprovat per a curses de fons per la Federació Catalana d’Atletisme i per les presents condicions.

1.- La distància de la Mitja Marató és de 21097 metres i ha estat homologada per la Federació Catalana d’Atletisme. El recorregut compta amb avituallaments líquids (aigua) cada 5 km. Aproximadament (km5, 10, 15 i arribada).  La sortida serà el dia 25 de març de 2018 a les 10:00 hores des del carrer del Gran Vial s/n, al costat de la zona esportiva municipal de Montornès del Vallès.

2.- Els Atletes que participin a la cursa ho fan acceptant voluntàriament i conscientment aquestes condicions i Reglaments i assumint que és troben en condicions físiques i mèdiques suficients per a afrontar la prova.

3.- L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives.

4.- El màxim de participació a la Mitja Marató és de 2500 atletes. Al moment que s’arribi a aquesta xifra d’inscrits es tancaran les inscripcions a la Mitja, independentment de la data.

5.- La cursa és oberta a tothom, dins de les categories establertes per la FCA, que són les següents:

 • M1 i F8: 16 a 17 anys —–> 2001- 2002
 • M2 i F9: 18 a 20 anys  —–> 2000 – 1998
 • M3 i F10: 21 a 30 anys —–> 1997 – 1988
 • M4 i F11: 31 a 40 anys —–> 1987 – 1978
 • M5 i F12: 41 a 50 anys —–> 1977 – 1968
 • M6 i F13: 51 a 60 anys —–> 1967 – 1958
 • M7 i F14: +61 anys —–> 1957 i anteriors
 • Deficients Visuals
 • Cadira de Rodes (No s’accepten inscripcions de Handbike)

NO S’ACCEPTARAN inscripcions de menors d’aquesta edat.

6.- Els drets d’inscripció a la cursa són 20 euros per a atletes Federats per la Federació Catalana d’Atletisme, i 22 euros per a NO FEDERATS per la FCA. segons l’exposat al punt 10 del reglament

7.- Les inscripcions es tancaran el 20 de març. No es realitzaran inscripcions el dia de la cursa.

8.- No es faran inscripcions presencials

9.- Les inscripcions per Internet (fins el 20 de març) es poden realitzar a través del web de la cursa www.mitjamontornes.com, on són els enllaços per fer les inscripcions.

10.- D’acord amb el que disposa el Decret 58/2010 del 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya.Totes les persones que participin en una activitat esportiva hauran de tenir una llicència esportiva. Per aquest motiu la Federació Catalana d’Atletisme té la llicència d’Activitat Física, OBLIGATORIA, per participar en les curses del calendari català de proves en ruta, aquesta llicencia únicament cobreix per a la cursa on l’atleta s’ha inscrit i inclou l’assegurança d’accidents amb les cobertures d’assegurança esportiva obligatòria.

11.- Les inscripcions són personals i intransferibles. Un cop realitzada, no es retornaran els diners de la mateixa ni es permetran canvis de dades.

12.- Les condicions meteorològiques adverses no seran motiu de suspensió de la cursa, tret d’ordre governativa en contrari.

13.- Els atletes circularan sempre pel costat dret de la carretera per on circula la cursa, sempre que l’organització o els agents encarregats de la vigilància del trànsit no indiquin el contrari. Els atletes accepten que en alguns punts del recorregut, part de la via sigui compartida amb la circulació de vehicles, sempre sota el control de l’organització o els agents encarregats de la vigilància del trànsit.

14.- L’organització podrà desqualificar el corredor que es mostri despectiu o incorrecte amb els atletes, el públic i/o l’organització, així com aquells atletes que no passin pel control de pas o no facin el recorregut complert.

15.- El temps màxim per acabar la Mitja Marató és de 2h.30min. amb tancaments parcials als avituallaments (km.5: 35minuts; km.10: 1h.10min.; km 15:1h.45min.)

16.- La cursa serà tancada per vehicles de l’organització que recolliran als atletes que vagin fora dels temps màxims i aquells que abandonin per qualsevol circumstància. L’abandonament no suposa la pèrdua de cap dels obsequis ni dels serveis oferts per l’organització.

17.- Aquells atletes que, un cop fora de temps, decideixin seguir el recorregut seran desqualificats i correran sota la seva exclusiva responsabilitat, ja que el recorregut restarà obert al trànsit de vehicles un cop siguin avançats pels vehicles de tancament de cursa.

18.- Els xips propis no son vàlids per realitzar la cursa. L ‘organització lliurarà, sense cap cost addicional, els xips en els dorsals el dissabte dia 24 de març desde les 10h fins les 20h al pavelló d’esports de Montornès del Vallès (l’organització pot canviar el lloc de recollida amb previ avis), i el dia de la cursa abans de la sortida al pavelló d’esports de Montornès del Vallès a partir de les 8:00 .L’ús d’altres xips poden provocar interferències i errors als marcatges. La samarreta de la prova sera entregada conjuntament amb el dorsal NO S’ENTREGARA CAP SAMARRETA UNA VEGADA COMENÇADA LA PROVA. El xip del dorsal serà recollit en finalitzar la prova i es lliurarà a canvi la bossa d’obsequis.

19.- Hi haurà un punt de control de pas de la Mitja Marató, situat a la meta volant de la Roca del Vallès. El fet de no passar per aquest punt suposarà la desqualificació de l’atleta.

20.- Els atletes inscrits a la Mitja seran desqualificats i no classificats en cas de fer el recorregut dels 6km.

21.- Els trofeus a repartir a la Mitja Marató són els següents:

 • 6 primers de la general masc. i fem.
 • de cada categoria.
 • Al primer millor equip masc. i fem.
 • Al primer local de cadascuna de les 4 poblacions organitzadores, masc. I fem.

22.- Es consideren atletes locals els participants residents a qualsevol de les quatre poblacions (Montornès del V., Montmeló, La Roca del V. I Vilanova del V.) i els atletes que pertanyin al Club Atletisme Montornès.

23.- Per a la classificació per equips es tindran en compte els 4 primers classificats masculins i les 3 primeres classificades femenines, respectivament. Per puntuar per un equip caldrà ser atleta del mateix, amb la corresponent fitxa.

24.- Hi haurà un premi de 500 € per rebaixar el rècord de la prova (homes 1h.04’14”; dones 1h.16’23”)

25.- Hi haurà un premi (pernil) a la meta volant de la Roca del Vallès, al primer atleta Local (segons punt 22) masculí i femení que passi per aquesta meta volant situada a la Plaça de l’era (aproximadament al km13 de la cursa).

26.- Els atletes que tinguin premi a la general no el tindran a la seva categoria. Els premis no seran acumulables, excepte en els premis als atletes locals i el de la meta volant.

27.- El lliurament de premis es realitzarà a la mateixa zona de sortida-arribada de la Mitja Marató, a partir de les 12:00 hores. Els trofeus que no es recullin el mateix dia de la cursa no es podran reclamar.   Els premis als atletes locals seran lliurats amb posterioritat, en el transcurs d’un acte específic, la data del qual serà comunicada amb l’antelació suficient als guanyadors.

28.- L’organització podrà demanar documentació acreditativa oficial (DNI, NIE, Passaport…) als atletes, per tal d’acreditar la seva edat, residència o altres aspectes que determinin la categoria i/o classificació. Els atletes que no la presentin o que hagin falsejat les dades seran desqualificats, sens prejudici de les responsabilitats legals corresponents.

29.- Pel que fa al premi Challenge de Mitges Maratons, Gran Premi Diputació de Barcelona, de la que aquesta Mitja forma part, les normes de participació o puntuació són les establertes per la Diputació de Barcelona.  http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge

30.- Les reclamacions es faran per escrit al Jutge àrbitre, una vegada acabada la cursa i fins 15 minuts després de conegudes les classificacions. Les reclamacions aniran acompanyades per un dipòsit de 30 euros per cadascuna d’elles. Si la reclamació es acceptada, es tornarà aquest dipòsit. La decisió dels jutges/organització serà inapel·lable.

31.- El sol fet d’inscriure’s a la 25a Mitja Montornès-Montmeló-Vilanoav-La Roca, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al participant que en subscriure aquest formulari consent expressament i autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en el present formulari siguin comunicades a l’entitat asseguradora, amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte d’assegurança en què el participant consti com a assegurat, a fi de donar cobertura als accidents i lesions que puguin produir-se en la pràctica esportiva. Aquestes dades personals seran incorporades a un fitxer propietat de l’asseguradora amb l’objecte de procedir tant a l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així com per gestionar adequadament les prestacions que puguin derivar de la mateixa i, si s’escau, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. En cas d’oposició al tractament de les dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades, no podran fer-se efectives les cobertures que, si s’escau, puguin correspondre per no tenir l’entitat asseguradora les dades necessàries per al càlcul de les indemnitzacions i altres fins establerts en el contracte d’assegurança.
Així mateix, es consent, la cessió de les seves dades de caràcter personal a l’empresa organitzadora i asseguradora, amb l’objecte de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, autoritzant expressament que les dades puguin ser cedides per notificacions de caràcter informatiu o solidari, amb la finalitat abans assenyalada, consentint que les esmentades comunicacions de caràcter publicitari o promocional puguin ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, de conformitat amb el que estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.

32- Tots els participants accepten voluntàriament i conscientment les condicions del reglament i assumint que es troben en condicions físiques i mèdiques per afrontar qualsevol d’aquestes activitats. L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització preveu segons la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives.

33.- L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquestes condicions. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per l’organització.

Comença el compte enrere, runners

weeks
1
3
days
0
6
hours
1
0
minutes
3
5
seconds
3
4