25 Març 2018, 10h

Montornès del Vallès

25 Març 2018, 10h

Montornès del Vallès

24 Març 2018

Plaça Pau Picasso,17h
Montornès del Vallès

25 aniversari de la Mitja Montornès - Montmeló - Vilanova - La Roca

REGLAMENT CURSA 6K MONTORNÈS

El Club Atletisme Montornès, juntament amb els Ajuntaments, administracions i entitats dels quatre municipis , organitzen els XIII “6km. de Montornès”, prova que es celebra de forma conjunta amb la 25ªMitja Marató Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca. La cursa es regeix pel reglament aprovat per a curses de fons per la Federació Catalana d’Atletisme i per les presents condicions.

1.- La distància de la cursa és de aproximadament 6 quilòmetres, sense marcatge quilomètric, ni homologació federativa. Tot i això, la distància ha estat mesurada amb sistemes manuals i tècnics suficients.

2.- La sortida de la cursa es donarà de forma conjunta a la Mitja Marató (25-03-2018 a les 10:00 hores), amb el mateix punt de sortida i arribada que la Mitja, però amb recorregut diferenciat. Per part de l’organització es senyalitzarà aquest recorregut.

3.- Els Atletes que participin a la cursa ho fan acceptant voluntàriament i conscientment aquestes condicions i Reglaments i assumint que és troben en condicions físiques i mèdiques suficients per a afrontar la prova.

4.- L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives.

5.- El màxim de participació als 6Km. Montornès és de 1000 atletes. Al moment que s’arribi a aquesta xifra d’inscrits es tancaran les inscripcions per aquesta cursa, independentment de la data.

6.- La cursa és oberta a tothom, nascuts a partir del l’any 2004 inclòs (Categoria Sub16 / Cadet). Segons indica el reglament de competició de la Federació Catalana d’Atletisme. NO S’ACCEPTARAN inscripcions de menors d’aquesta edat (nascuts a l’any 2005 i posteriors)

7.- Els drets d’inscripció a la cursa són 20 euros per a atletes Federats per la Federació Catalana d’Atletisme, i 22 euros per a NO FEDERATS per la FCA. D’acord amb el que disposa el Decret 58/2010 del 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya.Totes les persones que participin en una activitat esportiva hauran de tenir una llicència esportiva. Per aquest motiu la Federació Catalana d’Atletisme té la llicència d’Activitat Física, OBLIGATORIA, per participar en les curses del calendari català de proves en ruta, aquesta llicencia únicament cobreix per a la cursa on l’atleta s’ha inscrit i inclou l’assegurança d’accidents amb les cobertures d’assegurança esportiva obligatòria.

8.- Les inscripcions es tancaran el 20 de març o be quan s’arribi al màxim d’inscripcions previstes. No es realitzaran inscripcions el dia de la cursa.

9.- No es faran inscripcions presencials

10.- Les inscripcions per Internet (fins el 20 de març o fins arribar al màxim previst d’inscrits) es poden realitzar al web a través dels enllaços de la pàgina web de la cursa: www.mitjamontornes.com

11.- Les inscripcions són personals i intransferibles. Un cop realitzada, no es retornaran els diners de la mateixa. La responsabilitat de la veracitat de les dades facilitades a les inscripcions és exclusivament dels atletes.

12.- Les condicions meteorològiques adverses no seran motiu de suspensió de la cursa, tret d’ordre governativa en contrari.

13.- Els atletes circularan sempre pel costat dret de la carretera per on circula la cursa, sempre que l’organització o els agents encarregats de la vigilància del trànsit no indiquin el contrari. Els atletes accepten que en alguns punts del recorregut, part de la via sigui compartida amb la circulació de vehicles, sempre sota el control de l’organització o els agents encarregats de la vigilància del trànsit.

14.- L’organització podrà desqualificar el corredor que es mostri despectiu o incorrecte amb els atletes, el públic i/o l’organització, així com aquells atletes que no passin pel control de pas o no facin el recorregut complert.

15.- El temps màxim per acabar els 6Km. de Montornès és de 50 minuts.

16.- La cursa serà tancada per vehicles de l’organització que recolliran als atletes que vagin fora dels temps màxims i aquells que abandonin per qualsevol circumstància. L’abandonament no suposa la pèrdua de cap dels obsequis ni dels serveis oferts per l’organització.

17.- LA CURSA NO ES PODRÀ REALITZAR EN CAP CAS CAMINANT. Aquells atletes que, un cop fora de temps, decideixin seguir el recorregut seran desqualificats i correran sota la seva exclusiva responsabilitat, ja que el recorregut restarà obert al trànsit de vehicles un cop siguin avançats pels vehicles de tancament de cursa.

18.- Els xips propis no son vàlids per realitzar la cursa. L ‘organització lliurarà, sense cap cost addicional, els xips en els dorsals el dissabte dia 24 de març desde les 10h fins les 20h al pavelló d’esports de Montornès del Vallès (l’organització pot canviar el lloc de recollida amb previ avis), i el dia de la cursa abans de la sortida al pavelló d’esports de Montornès del Vallès a partir de les 8:00 . L’ús d’altres xips poden provocar interferències i errors als marcatges. La samarreta de la prova sera entregada conjuntament amb el dorsal NO S’ENTREGARA CAP SAMARRETA UNA VEGADA COMENÇADA LA PROVA.El xip del dorsal serà recollit en finalitzar la prova i es lliurarà a canvi la bossa d’obsequis.

19.- Els atletes inscrits als 6Km. de Montornès seran desqualificats i no classificats en cas de fer el recorregut de la Mitja Marató.

20.- Els trofeus a repartir a la cursa dels 6km. són els següents:

– Primer classificat absolut masc. i fem.

– Primer atleta local masc.i fem.

21.- Es consideren atletes locals els participants residents a qualsevol de les quatre poblacions (Montornès del V., Montmeló, La Roca del V. I Vilanova del V.) i els atletes que pertanyin al Club Atletisme Montornès.

22.- Els premis no seran acumulables.

23.- El lliurament de premis es realitzarà a la mateixa zona de sortida-arribada de la Mitja Marató, a partir de les 12:00 hores. Els premis als atletes locals es lliuraran a una cerimònia posterior a la cursa, degudament anunciada amb antelació per l’organització. Els trofeus que no es recullin el dia del lliurament no es podran reclamar.

24.- L’organització podrà demanar documentació acreditativa oficial (DNI, NIE, Passaport…) als atletes, per tal d’acreditar la seva edat, residència o altres aspectes que determinin la categoria i/o classificació. Els atletes que no la presentin o que hagin falsejat les dades seran desqualificats, sens prejudici de les responsabilitats legals corresponents.

25.- Les reclamacions es faran per escrit al Jutge àrbitre, una vegada acabada la cursa i fins 15 minuts després de conegudes les classificacions. Les reclamacions aniran acompanyades per un dipòsit de 30 euros per cadascuna d’elles. Si la reclamació es acceptada, es tornarà aquest dipòsit, essent la decisió inapel·lable.

26.- El sol fet d’inscriure’s als XIII “6km. de Montornès”, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al participant que en subscriure aquest formulari consent expressament i autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en el present formulari siguin comunicades a l’entitat asseguradora, amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte d’assegurança en què el participant consti com a assegurat, a fi de donar cobertura als accidents i lesions que puguin produir-se en la pràctica esportiva. Aquestes dades personals seran incorporades a un fitxer propietat de l’asseguradora amb l’objecte de procedir tant a l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així com per gestionar adequadament les prestacions que puguin derivar de la mateixa i, si s’escau, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. En cas d’oposició al tractament de les dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades, no podran fer-se efectives les cobertures que, si s’escau, puguin correspondre per no tenir l’entitat asseguradora les dades necessàries per al càlcul de les indemnitzacions i altres fins establerts en el contracte d’assegurança.
Així mateix, es consent, la cessió de les seves dades de caràcter personal a l’empresa organitzadora i asseguradora, amb l’objecte de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, autoritzant expressament que les dades puguin ser cedides per notificacions de caràcter informatiu o solidari, amb la finalitat abans assenyalada, consentint que les esmentades comunicacions de caràcter publicitari o promocional puguin ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, de conformitat amb el que estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.

27- Tots els participants accepten voluntàriament i conscientment les condicions del reglament i assumint que es troben en condicions físiques i mèdiques per afrontar qualsevol d’aquestes activitats. L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització preveu segons la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives.

28.- L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquestes condicions. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per l’organització.

Comença el compte enrere, runners

weeks
1
3
days
0
6
hours
1
0
minutes
3
5
seconds
2
3